XM yza çekildi - XM Turkmenistan - XM Türkmenistan

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly


XM-den serişdeleri nädip çykarmaly

“XM Broker” -den çykarmak gaty ýönekeý, 1 minudyň içinde doly!

Goýumlar / goýumlar üçin töleg wariantlarynyň giň toplumyny hödürleýäris: birnäçe kredit kartoçkalary, birnäçe elektron töleg usullary, bank simlerini geçirmek, ýerli bank geçirimleri we beýleki töleg usullary.

Nädip yzyna almaly


1 / Hasabym sahypasyndaky "Çekmek" düwmesine basyň

Meniň XM Topar hasabyma gireniňizden soň, menýudaky "Çekmek" düwmesine basyň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

2 / Yza çekmek opsiýalaryny saýlaň

Aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Iş ýerleriňizi ýapanyňyzdan soň yzyna almak haýyşlaryny tabşyrmagyňyzy maslahat berýäris.
 • XM açyk pozisiýaly söwda hasaplary üçin yzyna almak haýyşlaryny kabul edýändigini ýadyňyzdan çykarmaň; emma, müşderilerimiziň söwdasynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin aşakdaky çäklendirmeler ulanylýar:

a) Margin derejesiniň 150% -den aşak düşmegine sebäp boljak haýyşlar duşenbe 01: 00-dan anna 23: 50-e çenli GMT + 2 kabul edilmez (DST ulanylýar).
b) Margin derejesiniň 400% -den aşak düşmegine sebäp bolup biljek haýyşlar dynç günleri, anna güni 23: 50-den Duşenbe 01: 00-a çenli GMT + 2 (DST ulanylýar) kabul edilmez.

 • Söwda hasabyňyzdan serişdeleri yzyna almak, söwda bonusyňyzyň proporsional aýrylmagyna sebäp boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Karz / debet kartlary goýum mukdaryna çenli yzyna alnyp bilner.

Goýlan mukdara çenli pul alanyňyzdan soň, haýsy usuly halasaňyz, galan mukdary yzyna alyp bilersiňiz.

Mysal üçin: Kredit kartyňyza 1000 ABŞ dollaryny goýduňyz we söwdadan soň 1000 ABŞ dollary girdeji gazanarsyňyz. Pul almak isleseňiz, 1000 ABŞ dollaryny ýa-da kredit kartoçkasy bilen goýlan mukdary, galan 1000 ABŞ dollaryny başga usullar bilen yzyna alyp bilersiňiz.
Goýum usullary Mümkin çykarmak usullary
Karz / debet karty Çekişler kredit / debet kartoçkasynda goýlan mukdara çenli işlener.
Galan mukdary beýleki usullar arkaly yzyna alyp bolýar
NETELLER / Skrill / WebMoney Karz ýa-da debet kartyndan başga hasaplaşyk usulyny saýlaň.
Bank geçirmesi Karz ýa-da debet kartyndan başga hasaplaşyk usulyny saýlaň.

3 / Çekmek isleýän mukdaryňyzy giriziň we haýyşy iberiň

Mysal üçin: "Bank Transfer" -i saýladyňyz, soňra Bankyň adyny saýlaň, Bank Hasap belgisini we yzyna almak isleýän mukdaryňyzy giriziň.

Iň gowy alynýan prosedura razy bolmak üçin "Hawa" düwmesine basyň, soňra "Talap" düwmesine basyň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Şeýlelik bilen, yzyna almak haýyşy berildi.

Çekiş mukdary söwda hasabyňyzdan awtomatiki usulda aýrylar. “XM Group” -dan çykarmak haýyşlary 24 sagadyň dowamynda işlener (şenbe, ýekşenbe we dynç alyş günlerinden başga)
Çekiş usullary Çekiş tölegleri Iň az pul mukdary Gaýtadan işlemek wagty
Karz / debet karty Mugt 5 USD ~ 2-5 iş güni
NETELLER / Skrill / WebMoney Mugt 5 USD ~ 24 iş wagty
Bank geçirmesi XM ähli tölegleri öz içine alýar 200 USD ~ 2-5 iş güni
Kredit kartoçkalary we debet kartlary barada aýdylanda bolsa, yzyna gaýtarmak kartoçkalar tarapyndan amala aşyrylýar, hatda XM Topary yzyna almak haýyşyny 24 sagadyň içinde ýerine ýetiren hem bolsa, bu işi tamamlamak üçin birnäçe hepdeden bir aýa çenli wagt gerek bolup biler, şonuň üçin yzyna almak maslahat berilýär wagtynda serişdeleri.

Satyn alnan XMP

(bonus) tölegleri, diňe 1 ABŞ dollaryny yzyna alsaňyzam bütinleý aýrylar


XM-de bir müşderi 8 hasaby açyp biler.

Şol sebäpden, başga bir hasaby açmak, maýa goýum mukdaryny bu hasaby geçirmek we pul almak üçin ulanmak arkaly tutuş XMP (bonus) aýrylmagynyň öňüni alyp bolýar.


Pul goýmak / yzyna almak üçin haýsy töleg wariantlary bar?

Goýumlar / goýumlar üçin töleg wariantlarynyň giň toplumyny hödürleýäris: birnäçe kredit kartoçkalary, birnäçe elektron töleg usullary, bank simlerini geçirmek, ýerli bank geçirimleri we beýleki töleg usullary.

Söwda hasaby açan badyňyza, Agzalar meýdanyna girip, goýumlar / yzyna almak sahypalarynda islegiňiziň töleg usulyny saýlap bilersiňiz we berlen görkezmelere eýerip bilersiňiz.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar


Goýup / alyp bilýän iň pes we iň ýokary mukdar näçe?

Almagyň iň pes mukdary ähli ýurtlarda goldanýan köp töleg usullary üçin 5 ABŞ dollary (ýa-da şoňa meňzeş denominasiýa). Şeýle-de bolsa, mukdar saýlan töleg usulyňyza we söwda hasabyňyzy tassyklamak ýagdaýyna görä üýtgeýär. Depozit we pul çykarmak prosesi barada has giňişleýin maglumaty Agzalar sebitinde okap bilersiňiz.


Yza çekmegiň ileri tutulýan tertibi näme?

Taraplaryň hemmesini kezzapçylykdan goramak we bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we / ýa-da terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine ýol açmak üçin XM diňe aşakdaky yzyna almagyň ileri tutulýan prosedurasyna laýyklykda asyl goýumyň çeşmesine yzyna gaýtarylmagyny / yzyna gaýtarylmagyny amala aşyrar:
 • Karz / debet kartoçkalary Geçirilen yzyna almak haýyşlary, saýlanan yzyna almak usulyna garamazdan, bu usul arkaly goýlan umumy mukdara çenli bu kanal arkaly işlener.
 • Elektron gapjyk Elektron gapjyklary yzyna gaýtarmak / yzyna almak, ähli kredit / debet kartoçkalary goýumlary doly yzyna gaýtarylandan soň gaýtadan işlener.
 • Beýleki usullar. Bank simini yzyna almak ýaly beýleki ähli usullar, ýokardaky iki usul bilen goýlan goýumlar doly gutarandan soň ulanylar.

Çekmek islegleriniň hemmesi 24 iş sagadynyň içinde tamamlanar; tabşyrylan ähli yzyna almak haýyşlary müşderileriň söwda hasabynda garaşylýan hasaplar hökmünde derrew görkeziler. Müşderi nädogry yzyna almak usulyny saýlasa, müşderileriň islegi ýokarda beýan edilen yzyna almagyň ileri tutulýan prosedurasyna laýyklykda işlener.

Müşderini yzyna almak baradaky ähli haýyşlar, goýumyň başda goýlan walýutasynda işlener. Goýum walýutasy walýuta walýutasyndan tapawutlanýan bolsa, pul mukdary XM tarapyndan bar bolan walýuta hümmeti boýunça walýuta öwrüler.


Goýum / çykarmak tölegi barmy?

Goýum / goýum opsiýalarymyz üçin hiç hili töleg tölemeýäris. Mysal üçin, Skrill tarapyndan 100 ABŞ dollaryny goýsaňyz we 100 ABŞ dollaryny yzyna alsaňyz, Skrill hasabyňyzda 100 ABŞ dollarynyň doly mukdaryny görersiňiz, sebäbi ähli amal töleglerini siziň üçin hem töleýäris.

Bu, ähli karz / debet kartoçkalaryna hem degişlidir. Halkara bank simleri arkaly goýumlar / goýumlar üçin XM, 200 ABŞ dollaryndan az (ýa-da şoňa meňzeş denominasiýa) goýumlardan başga, banklarymyz tarapyndan goýlan ähli tölegleri öz içine alýar.


Hasabymdan pul alsam, bonus bilen gazanylan girdejini hem alyp bilerinmi? Bonusy islendik tapgyrda yzyna alyp bilerinmi?

Bonus diňe söwda maksatly bolup, yzyna alyp bolmaýar. Has uly wezipeleri açmaga we wezipeleriňizi has uzak wagtlap açmaga mümkinçilik berýän bonus mukdaryny hödürleýäris. Bonus bilen gazanylan ähli girdeji islendik wagt yzyna alnyp bilner.

XM-de goýum nädip etmeli


Pullary nädip goýmaly


Karz / debet kartlary

Iş stolunda goýum

XM-iň söwda hasabyna goýum goýmak üçin aşakdaky görkezmäni ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

1. XM-e giriň

" Agza giriş " basyň . MT4 / MT5 ID we parolyňyzy
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
giriziň, "Giriş" basyň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly


2. “Karz / debet kartlary” goýum usulyny saýlaň

Goýum usullary Gaýtadan işlemek wagty Goýum tölegleri
Karz / debet kartlary
Derrew Mugt

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

BELLIK : Karz / debet kartoçkasy arkaly goýum geçirmezden ozal aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Paymentshli tölegleriň XM hasabyňyz bilen bir atda hasaba alnan hasabyndan edilendigine göz ýetiriň.
 • Girdejini hasaba almazdan, ähli çykdajylar, diňe goýumyň başlanan kredit / debet kartyna, goýlan mukdara çenli yzyna gaýtarylyp bilner.
 • XM karz / debet kartoçkalary arkaly goýumlar üçin haýsydyr bir komissiýa ýa-da töleg almaýar.
 • Goýum haýyşyny tabşyrmak bilen, töleg hyzmatlaryny üpjün edijiler, banklar, kart shemalary, düzgünleşdiriji guramalar, hukuk goraýjy edaralar, döwlet edaralary, karz salgylanma býurolary we tölegleriňizi gaýtadan işlemek üçin zerur hasaplaýan beýleki taraplar ýaly maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaga razylyk berýärsiňiz. ýa-da şahsyýetiňizi tassyklaň.


3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
4. Hasap belgisini we goýum mukdaryny

tassyklaň Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
5. Goýumy gutarmak üçin zerur maglumatlary giriziň

"Indi töle" düwmesine basyň
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Goýumyň mukdary derrew söwda hasabyňyzda görkeziler.

Depozit bilen XM MT4 ýa-da MT5 bilen baglanyşykly kynçylyk çekýärsiňizmi?

Livechat-da goldaw toparyna ýüz tutuň. Olar gije-gündiziň dowamynda elýeterlidir.

Jübi telefonynda goýum


1 / Menýudan "Goýum" düwmesine basyň

Hasabym XM Toparyň resmi hasabyna gireniňizden soň , ekranyň çep tarapyndaky menýudaky "Goýum" düwmesine basyň
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
2 / Depozit töleg usulyny saýlaň

Kredit / debet kartoçkalary maslahat berilýär goýuň, sebäbi ýönekeý we çalt depozit goýmaga mümkinçilik berýär. 3 / Goýmak isleýän mukdaryňyzy giriziň Hasap açanyňyzda hasaba alnan puluňyzy ulanyň. Söwda walýutasyny ABŞ-nyň dollary diýip saýlan bolsaňyz, goýum mukdaryny ABŞ dollaryna giriziň. XM Hasap belgisini barlanyňyzdan soň goýmak üçin zerur pul mukdary, hasabyňyza goýmak isleýän mukdaryňyzy giriziň, "Goýum" düwmesine basyň we töleg ýaşyna ugrukdyrylarsyňyz. 4. Hasap belgisini we goýum mukdaryny tassyklaň
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly


Maglumat dogry bolsa, "Tassyklamak" düwmesine basyň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

5 / Kredit / debit kartoçkalary barada maglumat giriziň

Kredit / debit kartoçkalaryňyzy giriziň, ulgam sizi awtomatiki usulda kart maglumatlary giriş sahypasyna ugrukdyrar.

Kartyňyz öň zarýad alan bolsa, öň käbir maglumatlar girizilen bolmaly. Möhleti gutarýan senesi ýaly maglumatlary tassyklaň,… ähli maglumatlaryň dogrudygyna göz ýetiriň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
Maglumat doldurylandan soň, " Goýum " düwmesine basyň, " tölegiňizi amala aşyrýan wagtymyz garaşyň" habary peýda bolar . Töleg işlenýän mahaly brauzerdäki Yzyna gaýtmak düwmesine basmagyňyzy

haýyş edýäris . Soňra amal tamamlandy.


Karz / debet kartoçkalaryny tölemekden başga goýum usullary derrew görkezilmez.

Töleg hasapda görkezilmeýän bolsa, töleg hasapda görkezilmese, XM toparyndaky goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Mundan başga-da, hasabyňyz hasaba alnan hemişelik ýaşaýan salgyňyzdan başga daşary ýurtdan goýlan bolsa, howpsuzlyk sebäpli goldaw toparyna kredit / debet kartoçkalarynyň jikme-jiklik sahypasyny we kredit / debet kartoçkalarynyň suratyny goşmaly bolarsyňyz

. ýokardaky düzgünler daşary ýurtda berlen kredit / debet kartoçkalarynda ýa-da daşary ýurda syýahat edilende ulanylar.


Elektron tölegler

XM-iň söwda hasabyna goýum goýmak üçin aşakdaky görkezmäni ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

1. XM-e giriň

" Agza giriş " basyň . MT4 / MT5 ID we parolyňyzy
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
giriziň, "Giriş" basyň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly


2. Goýmak isleýän goýum usullaryňyzy saýlaň, mysal: Skrill

Goýum usullary Gaýtadan işlemek wagty Goýum tölegleri
Elektron tölegler Derrew ~ 1 sagadyň içinde XM goýlan puluňyzy doly almaz, sebäbi Skrill amalyňyzy gaýtadan işlemek üçin töleg alýar. Şeýle-de bolsa, XM hasabyňyzy degişli mukdarda hasaplap, Skrill tarapyndan alynýan islendik tölegiň galyndysyny ýapýar.

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

ÜNS BERI Sk : Skrill arkaly goýum geçirmezden ozal aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Paymentshli tölegleriň XM hasabyňyz bilen bir atda hasaba alnan hasabyndan edilendigine göz ýetiriň.
 • Skrill bilen hasabyňyz ýok bolsa we hasaba alynmak ýa-da has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, www.skrill.com salgysyny ulanyň.
 • Goýum haýyşyny tabşyrmak bilen, töleg hyzmatlaryny üpjün edijiler, banklar, kart shemalary, düzgünleşdiriji guramalar, hukuk goraýjy edaralar, döwlet edaralary, karz salgylanma býurolary we tölegleriňizi gaýtadan işlemek üçin zerur hasaplaýan beýleki taraplar ýaly maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaga razylyk berýärsiňiz. ýa-da şahsyýetiňizi tassyklaň.


3. Skrill hasaby giriziň, goýum mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
4. Hasap belgisini, Skrill hasaby we goýum mukdaryny

tassyklaň Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň. 5. Depozit


XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
gutarmak üçin ähli zerur maglumatlary giriziň

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Onlaýn bank geçirmesi

XM-iň söwda hasabyna goýum goýmak üçin aşakdaky görkezmäni ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

1. XM-e giriň

" Agza giriş " basyň . MT4 / MT5 ID we parolyňyzy
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
giriziň, "Giriş" basyň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly


2. “Onlaýn bank geçirişi” goýum usulyny saýlaň

Goýum usullary Gaýtadan işlemek wagty Goýum tölegleri
Onlaýn bank geçirmesi 3-5 iş güni Mugt

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

ÜNS BERI Online: Onlaýn bank geçirmesi arkaly goýum geçirmezden ozal aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Paymentshli tölegleriň XM hasabyňyz bilen bir atda hasaba alnan hasabyndan edilendigine göz ýetiriň.
 • XM onlaýn bank işi arkaly goýumlar üçin hiç hili komissiýa ýa-da töleg almaýar.
 • Goýum haýyşyny tabşyrmak bilen, töleg hyzmatlaryny üpjün edijiler, banklar, kart shemalary, düzgünleşdiriji guramalar, hukuk goraýjy edaralar, döwlet edaralary, karz salgylanma býurolary we tölegleriňizi gaýtadan işlemek üçin zerur hasaplaýan beýleki taraplar ýaly maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaga razylyk berýärsiňiz. ýa-da şahsyýetiňizi tassyklaň.


3. Bankyň adyny saýlaň, goýum mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
4. Hasap belgisini we goýum mukdaryny

tassyklaň Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň. 5. Depozit


XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
gutarmak üçin ähli zerur maglumatlary giriziň

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Google Pay

XM-iň söwda hasabyna goýum goýmak üçin aşakdaky görkezmäni ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris.

1. XM-e giriň

" Agza giriş " basyň . MT4 / MT5 ID we parolyňyzy
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
giriziň, "Giriş" basyň.
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly


2. “Google Pay” goýum usulyny saýlaňXM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

ÜNS BERI Google: Google Pay arkaly goýum geçirmezden ozal aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris:

 • Paymentshli tölegleriň XM hasabyňyz bilen bir atda hasaba alnan hasabyndan edilendigine göz ýetiriň.
 • Google Pay goýumlarynyň yzyna gaýtarylmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
 • XM Google Pay arkaly goýumlar üçin hiç hili komissiýa ýa-da töleg almaýar.
 • Iň ýokary aýlyk çägi 10,000 ABŞ dollary.
 • Goýum haýyşyny tabşyrmak bilen, töleg hyzmatlaryny üpjün edijiler, banklar, kart shemalary, düzgünleşdiriji guramalar, hukuk goraýjy edaralar, döwlet edaralary, karz salgylanma býurolary we tölegleriňizi gaýtadan işlemek üçin zerur hasaplaýan beýleki taraplar ýaly maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaga razylyk berýärsiňiz. ýa-da şahsyýetiňizi tassyklaň.


3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
4. Hasap belgisini we goýum mukdaryny

tassyklaň Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň. 5. Depozit


XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly
gutarmak üçin ähli zerur maglumatlary giriziň
XM-de goýum puluny nädip yzyna almaly we gazanmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Haýsy walýutalarda söwda hasabyma pul goýup bilerin?

Islendik walýutada pul goýup bilersiňiz we awtomatiki usulda hasabyňyzyň esasy walýutasyna öwrüler, bankara bahasy XM.

Bank hasabyma ýetmek üçin näçe wagt gerek?

Puluň iberilýän ýurduna baglydyr. EUB-de adaty bank simleri 3 iş güni alýar. Käbir ýurtlara bank simleri 5 iş gününi alyp biler.

Karz kartoçkasy, elektron gapjyk ýa-da başga töleg usuly bilen goýum / pul almak näçe wagt alýar?

Bank simini geçirmekden başga ähli goýumlar dessine. Allhli çykdajylar iş günlerinde 24 sagadyň dowamynda arka ofisimiz tarapyndan işlenýär.

Elektron gapjyk bilen pul goýsam, kredit kartoçkamyza pul alyp bilerinmi?

Taraplaryň hemmesini kezzapçylykdan goramak we bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň öňüni almak we basyp ýatyrmak üçin ulanylýan kanunlara we kadalara laýyklykda goramak üçin kompaniýamyzyň syýasaty, müşderileriň serişdelerini bu serişdeleriň gelip çykyşyna gaýtaryp bermekdir we şonuň üçin yzyna almak siziň e-e gaýtarylar -wallet hasaby. Bu, yzyna almagyň ähli usullaryna degişlidir we pul serişdeleri goýumyň çeşmesine gaýdyp gelmeli.

Thank you for rating.