XM Hasaba al - XM Turkmenistan - XM Türkmenistan

XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly


XM hasaby nädip hasaba almaly

Hasaby nädip hasaba almaly


1. Hasaba alyş sahypasyna giriň

Ilki bilen hasap açmak üçin düwmäni tapyp boljak XM dellal portalyna girmeli.

Sahypanyň merkezi böleginde görşüňiz ýaly hasap açmak üçin ýaşyl düwme bar.

Hasaby açmak düýbünden mugt.
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
XM bilen onlaýn hasaba almagy tamamlamak üçin bary-ýogy 2 minut gerek bolup biler.


2. Gerekli meýdanlary dolduryň

Şol ýerde aşakdaky ýaly zerur maglumatlar bilen blankany doldurmaly bolarsyňyz.
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
 • Ady we familiýasy
  • Şahsyýet resminamaňyzda görkezilýär.
 • Resaşaýyş ýurdy
  • Youaşaýan ýurduňyz, hasabyňyzyň görnüşlerine, mahabatlaryna we beýleki hyzmat maglumatlaryna täsir edip biler. Bu ýerde, häzirki ýaşaýan ýurduňyzy saýlap bilersiňiz.
 • Iň gowy görülýän dil
  • Dil islegini soň hem üýtgedip bolýar. Ene diliňizi saýlamak bilen, öz diliňizde gürleýän goldaw işgärleri bilen habarlaşarsyňyz.
 • Telefon belgisi
  • XM-e jaň etmek zerurlygy bolmazlygy mümkin, ýöne käbir ýagdaýlarda jaň edip bilerler.
 • Email adres
  • Dogry e-poçta salgysyny ýazýandygyňyza göz ýetiriň. Hasaba alyş tamamlanandan soň ähli aragatnaşyk we girişler e-poçta salgyňyzy talap eder.

Üns beriň: Müşderi üçin diňe bir e-poçta salgysyna rugsat berilýär.

XM-de şol bir e-poçta salgysyny ulanyp birnäçe hasap açyp bilersiňiz. Müşderä birnäçe e-poçta salgysyna rugsat berilmeýär.

Bar bolan XM Real hasaby eýesi bolsaňyz we goşmaça hasap açmak isleseňiz, beýleki XM Real Hasabyňyzda hasaba alnan şol bir e-poçta salgysyny ulanmalysyňyz.

Täze XM müşderisi bolsaňyz, açan her hasabyňyz üçin dürli e-poçta salgysyna rugsat bermeýändigimiz üçin bir e-poçta salgysynda hasaba durmagyňyzy haýyş edýäris.3. Hasabyňyzyň görnüşini saýlaň

Indiki ädime geçmezden ozal Söwda platformasynyň görnüşini saýlamaly. Şeýle hem, MT4 (MetaTrader4) ýa-da MT5 (MetaTrader5) platformalaryny saýlap bilersiňiz.
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
XM bilen ulanmagy halaýan hasap görnüşiňiz. XM esasan Standard, Micro, XM Ultra Pes Hasap we Paýlar Hasabyny hödürleýär.
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Hasaba alnandan soň, dürli hasap görnüşindäki birnäçe söwda hasaplaryny açyp bilersiňiz.

11.
111

_
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
_ özüňiz we maýa goýum bilimleri barada has giňişleýin maglumatlary doldurmaly bolarsyňyz.
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Hasap paroly meýdançasy üç simwol görnüşinden ybarat bolmaly: kiçi harplar, baş harplar we sanlar.
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Thehli boş ýerleri dolduranyňyzdan soň, şertlere razy bolmaly, gutulara basyň we ýokardaky ýaly "HAKYKY HASABY AÇMAK" düwmesine basmaly,

şondan soň e-poçta tassyklamasy üçin XM-den e-poçta
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
alarsyňyz. aşakdaky suratda görşüňiz ýaly e-poçta alar. Bu ýerde, " E-poçta salgysyny tassyklaň " diýlen ýere basyp hasaby işjeňleşdirmeli bolarsyňyz . Munuň bilen demo hasaby ahyrsoňy işjeňleşdirilýär.
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
E-poçta we hasap tassyklanandan soň, hoş geldiňiz maglumatlary bilen täze brauzer goýmasy açylar. MT4 ýa-da Webtrader platformasynda ulanyp boljak şahsyýetnama ýa-da ulanyjy belgisi hem berilýär.
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Poçta gutyňyza gaýdyp geliň, hasabyňyz üçin giriş maglumatlary alarsyňyz.
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Metatrader MT5 ýa-da Webtrader MT5 wersiýasy üçin hasaby açmak we barlamak prosesi bilen birmeňzeşdigini ýatdan çykarmaly däldir.

Pullary nädip goýmaly

Köp aktiwli söwda hasaby näme?

XM-de köp aktiwli söwda hasaby, bank hasabyňyza meňzeş işleýän, ýöne walýuta, bir stocka indeksleri CFD, aksiýa CFD, şeýle hem metallar we energiýalar boýunça CFD-ler bilen söwda etmek maksady bilen berlen hasap.

XM-de köp aktiw söwda hasaplaryny ýokardaky tablisada görşüňiz ýaly Micro, Standard ýa-da XM Ultra Low formatlarynda açyp bolýar.

Köp aktiwli söwdanyň diňe MT5 hasaplarynda elýeterlidigini ýadyňyzdan çykarmaň, bu size XM WebTrader-e girmäge mümkinçilik berýär.

Gysgaça aýdanyňda, köp aktiwli söwda hasabyňyz öz içine alýar

1. XM agzalarynyň meýdanyna
girmek 2. Degişli platforma (lar)
-a girmek 3. XM WebTrader-ä girmek

Bankyňyz ýaly, köp aktiwli söwda hasaby XM bilen ilkinji gezek hasaba alanyňyzdan soň, gönüden-göni KYC (Müşderiňizi biliň) amalyny geçmegiňiz haýyş ediler, bu bolsa XM-e şahsy maglumatlaryňyza göz ýetirmäge mümkinçilik berer. tabşyranlaryňyz dogry we serişdeleriňiziň we hasabyňyzyň maglumatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edýär. Başga bir XM hasaby alyp barsaňyz, KYC tassyklama prosesinden geçmeli däldigiňizi ýadyňyzdan çykarmaň, sebäbi ulgamymyz jikme-jiklikleriňizi awtomatiki kesgitlär.

Söwda hasaby açmak bilen, XM agzalar meýdanyna girmäge mümkinçilik berýän giriş maglumatlaryňyzy awtomatiki usulda e-poçta bilen iberersiňiz.

XM agzalar meýdançasy, hasabyňyzy goýmak, serişdeleri goýmak ýa-da yzyna almak, üýtgeşik mahabatlary görmek we talap etmek, wepalylyk ýagdaýyňyzy barlamak, açyk pozisiýalaryňyzy barlamak, güýjüňizi üýtgetmek, goldaw we söwda gurallaryna girmek ýaly funksiýalary dolandyrjak ýeriňizdir. XM tarapyndan

Müşderileriň içindäki tekliplerimiz, müşderilerimize şahsy hasap dolandyryjylarynyň kömegine mätäç bolmazdan, islendik wagt hasaplaryna üýtgeşmeler ýa-da goşmaçalar girizmek üçin has çeýeligi üpjün edip, has köp funksiýalar bilen üpjün edilýär we yzygiderli baýlaşdyrylýar.

Köp aktiwli söwda hasaby giriş maglumatlaryňyz, hasabyňyzyň görnüşine laýyk gelýän söwda platformasyndaky girişe gabat geler we ahyrky netijede söwdalaryňyzy ýerine ýetirersiňiz. XM agzalar meýdanyndan girizen islendik goýumlar we / ýa-da goýumlar ýa-da başga sazlama üýtgeşmeleri degişli söwda platformasynda görkeziler.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar


MT4-i kim saýlamaly?

MT4, MT5 söwda platformasynyň öňküsi. XM-de MT4 platformasy walýuta, bir stocka indekslerinde CFD, şeýle hem altyn we nebit boýunça CFD-ler bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär, ýöne bir stocka CFD-lerde söwdany teklip etmeýär. MT5 söwda hasaby açmak islemeýän müşderilerimiz, MT4 hasaplaryny ulanmagy dowam etdirip we islän wagtyňyz goşmaça MT5 hasaby açyp bilerler.

MT4 platformasyna giriş ýokardaky tablisa laýyklykda Micro, Standard ýa-da XM Ultra Low üçin elýeterlidir.


MT5-i kim saýlamaly?

MT5 platformasyny saýlaýan müşderiler walýuta, aksiýa indeksleri CFD, altyn we nebit CFD-leri, şeýle hem aksiýa CFD-leri ýaly dürli gurallara girip bilerler.

MT5-e giriş maglumatlaryňyz, iş stoluna (göçürip alyp bolýan) MT5 we oňa goşulan programmalara goşmaça XM WebTrader-ä girmäge mümkinçilik berer.

MT5 platformasyna girmek, ýokardaky tablisada görkezilişi ýaly Micro, Standard ýa-da XM Ultra Low üçin elýeterlidir.


Haýsy söwda hasaby görnüşlerini hödürleýärsiňiz?

 • MIKRO : 1 mikro lot, esasy walýutanyň 1000 birligi
 • STANDARD : 1 standart lot, esasy walýutanyň 100,000 birligi
 • Ultra Low Micro: 1 mikro lot esasy walýutanyň 1000 birligi
 • Ultra Low Standard: 1 standart lot, esasy walýutanyň 100,000 birligi
 • Mugt mikro çalşyň: 1 mikro lot esasy walýutanyň 1000 birligi
 • Swap Free Standard: 1 standart lot, esasy walýutanyň 100,000 birligi


XM Swap Mugt söwda hasaplary näme?

“XM Swap Free” hasaplary bilen müşderiler bir gijede açyk pozisiýalary saklamak üçin çalşyksyz ýa-da tölegsiz söwda edip bilerler. “XM Swap Free Micro” we “XM Swap Free Standard” hasaplary, 1 turbadan az, Forex, altyn, kümüş, şeýle hem geljekde harytlar, gymmat bahaly metallar, energiýa we indeksler boýunça CFD-lerde swapsyz söwdany üpjün edýär.

Haçana çenli demo hasaby ulanyp bilerin?

XM demo hasaplarynda möhleti ýok, şonuň üçin olary islän wagtyňyz ulanyp bilersiňiz. Soňky girişden 90 günden gowrak wagtlap hereketsiz bolan demo hasaplary ýapylar. Şeýle-de bolsa, islän wagtyňyz täze demo hasaby açyp bilersiňiz. Iň köp 5 işjeň demo hasabynyň rugsat berilýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

XM hasaby nädip barlamaly

XM, anketaňyzy goldamak üçin zerur resminamalary ýazga geçirmeli (faýl bermeli). Söwda ygtyýary we / ýa-da resminamalaryňyz alynýança we tassyklanylýança rugsat berilmez.

Hasabyňyzy tassyklamak üçin bize zerur şahsyýetnamany we Residence Residence resminamalaryny bermegiňizi haýyş edýäris.


Iş stolunda XM tassyklamasy


1 / XM hasabyna girmek XM Toparyň resmi web sahypasyna

giriň, ekranyň ýokarsyndaky "Agza giriş" -e basyň.

XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

Hasap belgiňizi we parolyňyzy giriziň .
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

2 / "Hasabyňyzy şu ýere baha beriň" sary düwmesine basyň

Esasy sahypada, "HASABY YOURYZY BU YERDE BOLU" "sary düwmesine basyň
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

Aşakda talap edilen resminamalary ýükläň:

 • Hakyky şahsyýetnamaňyzyň aýdyň görünýän reňk nusgasynyň iki tarapyny ýükläň .
 • Uploadüklenen surat resminamanyň dört burçuny görkezýär
 • Kabul edilen faýl formatlary GIF, JPG, PNG, PDF
 • Fileüklemegiň iň uly ululygy 5MB .
 • Programma kameraňyza girmegi talap edýär we diňe ykjam we web brauzerleriniň iň soňky wersiýalaryny goldaýar.


3 / Şahsyýet resminamalarynyň 2 komponentini ýüklemek

Şahsyýet resminamalary 2 bölekden durýar.

 • Hakyky pasportyň ýa-da häkimiýetler tarapyndan berlen beýleki resmi şahsyýet resminamasynyň reňkli göçürmesi (mysal üçin sürüjilik şahadatnamasy, şahsyýetnama we ş.m.). Şahsyýetnama resminamasynda müşderileriň doly ady, çykan ýa-da gutarýan senesi, müşderileriň doglan ýeri we senesi ýa-da salgyt şahsyýet belgisi we müşderileriň goly bolmaly.
 • Soňky 6 aýyň içinde döredilen we hasaba alnan salgyňyzy tassyklaýan soňky peýdaly töleg (mysal üçin elektrik, gaz, suw, telefon, nebit, internet we / ýa-da kabel teleýaýlymy, bank hasaby hasabaty).

XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Skaneriňiz ýok bolsa, resminamalary ykjam kamera arkaly surata alyp bilersiňiz. Kompýuteriňizde ýatda saklamak we ýüklemek dogry

, “Göz aýlamak” düwmesine basyp, kompýuteriňizde ýazan faýlyňyzy saýlaň.

Resminamalary saýlanyňyzdan soň, resminamalary ýüklemek üçin “Resminamalaryňyzy ýükläň” düwmesine basyň.

Adatça, hasabyňyz 1-2 iş gününiň dowamynda tassyklanar (şenbe, ýekşenbe we dynç alyş günlerinden başga). birnäçe sagatdan soň agyz beklese. Hasabyňyz işjeňleşdirilenden soň derrew söwda etmek isleseňiz, irki jogap almak üçin iňlis dilinde habarlaşyň.


Jübi telefonyndaky XM tassyklamasy

1 / XM hasabyna girmek XM Toparyň resmi web sahypasyna

giriň, ekranyň ýokarsyndaky "Agza giriş" -e basyň. Hasap belgiňizi we parolyňyzy giriziň2 / "Hasabyňyzy şu ýere baha beriň" sary düwmesine basyň
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

Esasy sahypada, "HASABY YOURYZY BU YERDE BOLU" "sary düwmesine basyň
XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

Aşakda talap edilen resminamalary ýükläň:

 • Hakyky şahsyýetnamaňyzyň aýdyň görünýän reňk nusgasynyň iki tarapyny ýükläň .
 • Uploadüklenen surat resminamanyň dört burçuny görkezýär
 • Kabul edilen faýl formatlary GIF, JPG, PNG, PDF
 • Fileüklemegiň iň uly ululygy 5MB .
 • Programma kameraňyza girmegi talap edýär we diňe ykjam we web brauzerleriniň iň soňky wersiýalaryny goldaýar.


3 / Şahsyýet resminamalarynyň 2 komponentini ýüklemek

Şahsyýet resminamalary 2 bölekden durýar.

 • Hakyky pasportyň ýa-da häkimiýetler tarapyndan berlen beýleki resmi şahsyýet resminamasynyň reňkli göçürmesi (mysal üçin sürüjilik şahadatnamasy, şahsyýetnama we ş.m.). Şahsyýetnama resminamasynda müşderileriň doly ady, çykan ýa-da gutarýan senesi, müşderileriň doglan ýeri we senesi ýa-da salgyt şahsyýet belgisi we müşderileriň goly bolmaly.
 • Soňky 6 aýyň içinde döredilen we hasaba alnan salgyňyzy tassyklaýan soňky peýdaly töleg (mysal üçin elektrik, gaz, suw, telefon, nebit, internet we / ýa-da kabel teleýaýlymy, bank hasaby hasabaty).

XM-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Skaneriňiz ýok bolsa, resminamalary ykjam kamera arkaly surata alyp bilersiňiz. Kompýuteriňizde ýatda saklamak we ýüklemek dogry

, “Göz aýlamak” düwmesine basyp, kompýuteriňizde ýazan faýlyňyzy saýlaň.

Resminamalary saýlanyňyzdan soň, resminamalary ýüklemek üçin “Resminamalaryňyzy ýükläň” düwmesine basyň.

Adatça, hasabyňyz 1-2 iş gününiň dowamynda tassyklanar (şenbe, ýekşenbe we dynç alyş günlerinden başga). birnäçe sagatdan soň agyz beklese. Hasabyňyz işjeňleşdirilenden soň derrew söwda etmek isleseňiz, irki jogap almak üçin iňlis dilinde habarlaşyň.


Hasaby tassyklamak üçin näme üçin resminamalarymy tabşyrmaly?

Düzgünleşdirilen kompaniýa hökmünde esasy gözegçilik edaramyz IFSC tarapyndan goýlan birnäçe talaplara we proseduralara laýyklykda işleýäris. Bu amallar, müşderilerimizden KYC (Müşderiňizi biliň) babatynda degişli resminamalary ýygnamagy, şol sanda hakyky şahsyýetnamany we müşderiniň adresini tassyklaýan soňky (6 aýyň içinde) peýdaly tölegini ýa-da bank hasaby hasabatyny ýygnamagy öz içine alýar. bilen hasaba alyndy.


Täze söwda hasaby açsam we ilkinji hasabym eýýäm tassyklanan bolsa, resminamalarymy täzeden ýüklemelimi?

, Ok, öňki hasabyňyzdaky ýaly şahsy / aragatnaşyk maglumatlaryny ulansaňyz, täze hasabyňyz awtomatiki tassyklanar.


Şahsy maglumatlarymy täzeläp bilerinmi?

E-poçta salgyňyzy täzelemek isleseňiz, hasaba alnan e-poçta salgyňyzdan [email protected] e-poçta iberiň.

Residentialaşaýyş salgyňyzy täzelemek isleseňiz, hasaba alnan e-poçta salgyňyzdan [email protected] e-poçta iberiň we agzalar sebitinde şol salgy tassyklaýan POR-ny ýükläň (6 aýdan uly däl).
Thank you for rating.