XM wepalylyk programmasy - kassa ýygymy

XM wepalylyk programmasy - kassa ýygymy
 • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
 • Mahabatlandyryş: Bije üçin 16 XMP çenli

XM wepalylyk programmasy näme?

Söwda ediň we karz bonus baýraklary üçin yzyna satyn alyp boljak XM ballaryny gazanyň.

Doldurmak üçin hiç hili forma ýok we goşulmak üçin ýazylmaly ýeriňiz ýok, söwda edip başlanyňyzdan soň gazanyp bilersiňiz.

Eger maýa goýujy bolsaňyz, XM-iň agzalar meýdanynda XMP (XM ballary) gazanyp başlarsyňyz.

XM wepalylyk programmasynyň mehanizmine gysgaça düşünmek üçin aşakdaky tablisa serediň.

Kim gatnaşyp biler XM-iň islendik söwdagäri *
Goşulmak talaby Hasaby barlamak
Nirede ýazylmaly Sahypa
Näçe XMP gazanyp bilersiňiz Bije üçin 16 XMP çenli
Nagt pul töleginiň bahasy Bonus = XMP / 3
Nagt pul baýragy Elýeterli däl

XM wepalylyk programmasy - kassa ýygymy

Näme üçin XM-iň wepalylyk maksatnamasyna goşulmaly?


XM wepalylyk maksatnamasy maýadarlar üçin aşakdaky artykmaçlyklara eýedir.

1. Goşulmak üçin mugt
XM wepalylyk programmasy gatnaşmak üçin doly mugt. XM bilen söwda edip başlanyňyzdan soň, XMP awtomatiki usulda agzalar sebitiňizde jemlener.
2. MT4 we MT5 üçin goşmaça söwda bonusy
XMP bilen satyn alyp boljak söwda bonusyňyzy, XM tarapyndan hödürlenýän beýleki köp sanly bonuslar bilen bilelikde alyp bilersiňiz.
3. Uzak söwda etseňiz has köp gazanarsyňyz
XM wepaly söwdagärleri hasam köp sylaglaýar. Işjeň söwda döwri näçe uzak bolsa, şol bir mukdarda söwda nokatlary üçin gazanyp boljak sylagyňyz has ýokarydyr.
4. Çykdajylar ýa-da gizlin komissiýalar ýok
XM wepalylyk maksatnamasyna gatnaşmak goşmaça çykdajylary ýa-da komission haklary öz içine almaýar.


XM wepalylyk programmasynyň ýagdaýy


Realhli hakyky hasap müşderileri Executiveerine ýetiriji derejede başlaýarlar we söwda işjeňliklerinden soň awtomatiki usulda täzelenýärler. Her wepalylyk derejesini ýokarlandyrmak bilen, her bir söwdada gazanan XMP (XM bal) mukdary proporsional ýokarlanýar. Bu size has çalt XMP gazanmaga mümkinçilik berýär. Näçe köp XMP bar bolsa, şonça-da karz bonus baýraklaryny yzyna satyn alyp bilersiňiz.

XM wepalylyk maksatnamasyna gatnaşyjylar üçin 4 status bar.

XM wepalylyk programmasy - kassa ýygymy
* Aboveokarda görkezilen XMP mukdary adaty bije üçin berilýär. “Micro lot” -da sylaglanan XMP ýokardakylardan 100 esse az.

Positionagdaýyň dowamlylygy 10 minutdan deň bolsa ýa-da gysga bolsa , bu pozisiýalaryň XMP hasaplamasyna goşulmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Diňe 10 minutdan gowrak wezipäni ýokarda görkezilişi ýaly XMP-e alyp bolar.

Şol bir wagtyň özünde kämilleşdiriş prinsipinde ulanylýan XM wepalylyk ýagdaýynyň peselmegi hem bar .

Mysal üçin, “Altyn” ýagdaýynda bolsaňyz, 30 iş gününiň dowamynda hereketsizlik sizi ýerine ýetiriji derejä çykarar.

Altyn derejesinde bolsaňyz, 60 iş gününde hereketsizlik sizi ýerine ýetiriji derejä çykarar.

“Elite” -den “Almaz derejesine” çenli kem-kemden peselme ýok , emma peseltmek sizi hemişe “Executiveerine ýetiriji” derejesine çykarar.

Göçürilen ýagdaýynda, öň gazanylan XM ballaryň hemmesi (“XMP”) ýitýär we şonuň üçin XMP san 0-a üýtgedilýär.

“Executiveerine ýetiriji” derejesinde we yzygiderli 42 iş güni hereketsiz bolan müşderiler ozal berlen XM ballaryny ýitirerler (“XMP”).


XM wepalylyk maksatnamasynyň sylaglary

Söwda edeniňizde, agzalar sebitinde karz bonus baýraklary üçin islän wagtyňyz yzyna satyn alyp boljak XMP gazanarsyňyz. Agzalar meýdanynda, islendik wagt XMP balansyňyzy, şol sanda karz baýragy hökmünde XMP-iň ekwiwalent bahasyna gözegçilik edip bilersiňiz.


Bonus söwda hasabyňyza pul goşýar, ýöne diňe söwda maksatly. Aşakda XMP-iň karz bonusyna deň bahasyny hasaplamak üçin ulanylýan ýörite formulalary görüp bilersiňiz.

XM wepalylyk programmasy - kassa ýygymy

Gaznany yzyna alandan soň bonus aýyrmak

Alnan girdejiler islendik wagtda yzyna alynyp bilner, ýöne serişdeleriň islendik yzyna alynmagy söwda bonusyňyzyň proporsional aýrylmagyna getirer.

Aşakdaky tablisadaky mysallar, söwda puluny yzyna alanyňyzda söwda hasabyňyzdan nädip proporsional aýrylýandygyny görkezýär .

XMP satyn alyndy Söwda bonuslary Söwda bonusy bilen söwdadan alnan girdeji Goýumyň mukdary Çekmek üçin balans Talap edilýän puluň mukdary Söwda bonusyny aýyrmagyň mukdary
3 1000 $ (3000 ÷ 3 = 1000 $) 1500 $ - 1500 $ 750 $ (1500 $ -da 50%) 500 $ (1000 $ -da 50%)
900 300 $ (900 ÷ 3 = 300 $) 200 $ 300 $ 500 $ 225 $ (500 $ -da 45%) 135 $ (300 $ -da 45%)


XM wepalylyk maksatnamasyna nädip goşulmaly

1. Hakyky hasaby açyň

Onlaýn XM-e ýazylmak üçin onlaýn hasaba alyş sahypasyna giriň.

Hasaba alyş ädimleri birnäçe minut alyp biler.

XM onlaýn hasaba alyş XM wepalylyk programmasy diňe Standard we Micro söwda hasaplary üçin elýeterlidir .

XM Zero ýa-da XM Ultra Low Spread hasaby görnüşleri bu mahabata gatnaşyp bilmez.

XM Zero ýa-da XM Ultra Low Spread hasaby görnüşlerini açan bolsaňyz, programma gatnaşmak üçin goşmaça hasap açyp bilersiňiz.

2. Goýum serişdeleri

XM bank simlerini geçirmek, karz / debet kartlary we onlaýn gapjyklar ýaly dürli maliýeleşdiriş usullaryny kabul edýär.

XM-iň agzalar meýdanyna giriň, amatly maliýeleşdiriş usulyny saýlaň we maýa goýum serişdeleriňizi XM-e geçiriň.

3. Söwda edip başlaň

XM-iň wepalylyk programmasyna girip bilýän bolsaňyz, XM bilen Forex we CFD-leri söwda edip başlanyňyzdan soň XMP awtomatiki usulda ýygnanar.

Executiveerine ýetiriji derejede başlap bilersiňiz.

10 minutdan deň ýa-da gysga açylan pozisiýalaryň wepalylyk programmasy üçin hasaplanmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

4. XMP gazanyň

Islendik sylaglanan XMP, XM agzalar meýdanynda ýazylar.

XMP , wepalylyk ýagdaýlaryna degişlilikde ýörite köpeldiji bilen söwda mukdaryna görä hasaplanar:

 1. Executiveerine ýetiriji dereje ” - her öwrümde adaty lotda 7XMP ýa-da her öwrümde mikro lotda 0.07XMP satylýar.

 1. Altyn dereje ” - her aýlaw öwrüminde 10XMP , ýa-da her aýlawda mikro lotda 0.10XMP satylýar .

 1. Göwher derejesi ” - her öwrümde standart lotda 13XMP ýa-da her aýlawda mikro lotda 0,13XMP satylýar.

 1. Elite Level ” - her öwrümde adaty lotda 16XMP ýa-da her aýlawda mikro lotda 0,16XMP satylýar .

5. Söwda bonusyny töläň

Agzalar meýdanynda, XMP balansyňyzy islän wagtyňyz gözegçilik edip bilersiňiz, şol sanda XMP-iň karz mukdary hökmünde ekwiwalent bahasyny.


XM wepalylyk programmasynyň şertleri

Ine, XM-iň wepalylyk programmasynyň käbir möhüm şertleri.

XM-iň resmi web sahypasyndaky TC-ni okaýandygyňyza we programma gatnaşmazdan ozal düzgünlere doly düşünýändigiňize göz ýetiriň .

 • XM wepalylyk programmasy diňe XM-iň hödürlemek isleýän käbir ýurtlarynda laýyk müşderiler üçin elýeterlidir.
 • Bu sahypada görkezilen şertler we mahabat düzgünleri Söwda nokady (Seýşel adalary) çäklendirilen tarapyndan berilýär.
 • Kämillik ýaşyna ýetmedik bolsaňyz, XM wepalylyk programmasyna gatnaşyp bilmersiňiz.
 • Araçylaryň ýa-da baglanyşykly taraplaryň XM wepalylyk shemasyna gatnaşmagy gadagandyr.
 • Bu kriteriýalara laýyk gelýän müşderiler XM wepalylyk maksatnamasyna gatnaşyp, XM ballaryny (XMP) gazanyp bilerler.
 • Positionerleriň dowamlylygy 10 minutdan gysga ýa-da gysga, XMP-e hasaplanmaýar.
 • XM wepalylyk maksatnamasyna diňe Standard we Micro söwda hasaplary gatnaşyp biler. “XM Zero” we “Ultra Low Spread” hasap görnüşleri gatnaşmaga hukugy ýok.
 • Girip bilýän müşderiler, beýleki maýadarlary XM-e ýüz tutup, 150 XMP gazanyp bilerler. Ralollama şertleri aşakdaky sahypada görkezilýär.
 • XM wepalylyk ýagdaýy has uzak wagtlap söwda etmek arkaly täzelenip bilner.
 • Öňe sürmek ugrunda ulanylýan şol bir prinsipde, söwda hereketsiz bolan halatynda XM wepalylyk maksatnamasyna gatnaşyjylar Executiveerine ýetiriji derejä düşürilip bilner.
 • Öňe sürmek ýörelgesinden tapawutlylykda, “Elite” -den “Almaz derejesi” ýaly kem-kemden peselme ýok.
 • Düşünmedik ýagdaýynda, agzalar sebitiňizde öň toplanan XMP-leriň hemmesi 0-a çenli ýatyrylar we yzyna satyn alyp bolmaz.
 • XM wepalylyk programmasynyň “Executiveerine ýetiriji” derejesinde bolsaňyz we 42 gün hereketsiz bolsaňyz, agzalar sebitiňizde öň berlen XMP-iň hemmesi 0-a çenli ýatyrylar we yzyna satyn alyp bolmaz.
 • XM-iň agzalar meýdanynda toplanan islendik XMP formula laýyklykda söwda bonusyna çalşylyp bilner: Bonus = XMP / 3
 • Islendik goşmaça XMP wagtal-wagtal hödürlenýän köp sanly bonuslar bilen birlikde söwda hasaplaryna bonus hökmünde ulanylyp we ulanylyp bilner.
 • Agzalar sebitinde XMP-ni yzyna satyn alanyňyzda söwda bonusynyň hasaplanmagy üçin 24 sagada çenli wagt gerek bolup biler.
 • Satyn alnan islendik söwda bonusyny yzyna alyp bolmaýar, ýöne diňe söwda maksady bilen elýeterlidir.
 • Elýeterli Müşderiniň hakyky hasabyndan (X) XM bilen islendik pul alynmagy, ozal berlen Karzyň, degişli XM bilen hakyky Hasabyndan alynýan talap edilýän mukdaryň göterimine proporsional derejede aýrylmagyna sebäp bolar.
 • XM bilen söwda hasaplarynyň arasynda içerki geçirimler ýüze çykan halatynda, hasaby ibermek üçin öň hasaplanan söwda bonuslary, hasabyň hasabyna geçirilen balans göterimine proporsional geçiriler.
 • Hasabyňyza içerki geçirilenden soň täze ýa-da goşmaça söwda bonuslary berilmez.
 • Hasap almagyň söwda bonuslary üçin hukugy ýok bolsa, hasap ibermekden aýyrylan söwda bonuslarynyň mukdary hasaby kabul etmez we şonuň üçin söwda bonuslarynyň paýy ýatyrylar.
 • Söwda bonuslaryny XM bilen hakyky söwda hasaplaryndan ýa-da hakyky müşderileriň arasynda geçirip bolmaýar.
Thank you for rating.