Garaşylýan sargytlary XM MT4-de nädip ýerleşdirmeli

Garaşylýan sargytlary XM MT4-de nädip ýerleşdirmeli


XM MT4-de näçe garaşylýan sargyt

Maliýe bazarlary söwda edilende söwdany açmagyň iki ýoly bar:
  • Derrew ýerine ýetirmek - söwdaňyz elýeterli bahadan derrew açylýar
  • Garaşylýan sargyt - söwda belli bir derejä ýetende, söwdaňyz açylýar

Wagtyň geçmegi bilen, söwdaňyzda amallaryň iki görnüşini hem ulanýandygyňyzy görersiňiz. Emma garaşylýan sargytlar takyk işleýär we näme üçin zerur?

Hakykat, elmydama bazar täzelikleri we möhüm hereketler bilen täzelenmek möhümdir, ýöne gowy meýilnamalaşdyrmak has möhümdir. Belli bir bazara öz garaýşyňyz bar bolsa, bahalary el bilen yzygiderli gözegçilikde saklamaga wagtyňyz ýok bolsa, garaşylýan sargytlar gowy çözgüt bolup biler.

Söwda häzirki bazar bahasynda ýerleşdirilen dessine ýerine ýetiriş sargytlaryndan tapawutlylykda, garaşylýan sargytlar, bahanyň degişli derejä ýeteninden soň açylan sargytlary bellemäge mümkinçilik berýär. XM MT4-de garaşylýan sargytlaryň dört görnüşi bar, ýöne olary diňe iki esasy görnüşe bölüp bileris:
  • Belli bir bazar derejesini bozmaga garaşýan sargytlar
  • Belli bir bazar derejesinden yza çekilmegine garaşýan sargytlar
Garaşylýan sargytlary XM MT4-de nädip ýerleşdirmeli


Stop satyn al

Satyn almak buýrugy, satyn alyş sargytlaryny häzirki bazar bahasyndan ýokary goýmaga mümkinçilik berýär. Diýmek, häzirki bazar bahasy 20 dollar bolsa we “Satyn alma” 22 dollar bolsa, bazar şol baha ýetenden soň satyn almak ýa-da uzak pozisiýa açylar.
Garaşylýan sargytlary XM MT4-de nädip ýerleşdirmeli


Dur

Sell ​​Stop buýrugy, satuw bahasyny häzirki bazar bahasyndan pes goýmaga mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen häzirki bazar bahasy 20 dollar we Sell Stop bahasy 18 dollar bolsa, bazar şol baha ýeteninden soň satuw ýa-da “gysga” pozisiýa açylar.
Garaşylýan sargytlary XM MT4-de nädip ýerleşdirmeli

Limit satyn alyň

Satyn alma duralgasynyň tersi, “Satyn çäklendirmesi” buýrugy, häzirki bazar bahasyndan arzan bahany kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Bu, häzirki bazar bahasy 20 dollar bolsa we Satyn almagyň bahasy 18 dollar bolsa, bazaryň bahasy 18 dollara ýetensoň, satyn alyş ýagdaýy açylar diýmekdir.
Garaşylýan sargytlary XM MT4-de nädip ýerleşdirmeli

Çäklendir

Netijede, Satyş çäklendirmesi buýrugy, satuw bahasyny häzirki bazar bahasyndan ýokary goýmaga mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen häzirki bazar bahasy 20 dollar we bellenen Satyş Limit bahasy 22 dollar bolsa, bazar 22 dollar derejesine ýetensoň, bu bazarda satuw ýagdaýy açylar.
Garaşylýan sargytlary XM MT4-de nädip ýerleşdirmeliXM MT4-de garaşylýan sargytlary açmak

“Market Watch” modulynda bazaryň adyna iki gezek basmak bilen täze garaşylýan sargyt açyp bilersiňiz. Şeýle edeniňizden soň, täze sargyt penjiresi açylar we sargyt görnüşini garaşylýan tertibe üýtgedip bilersiňiz.
Garaşylýan sargytlary XM MT4-de nädip ýerleşdirmeli
Ondan soň, garaşylýan sargyt işjeňleşdiriljek bazar derejesini saýlaň. Şeýle hem göwrüme baglylykda pozisiýanyň ululygyny saýlamaly.

Zerur bolsa, gutarýan senesini belläp bilersiňiz ('Möhleti'). Bu parametrleriň hemmesi kesgitlenenden soň, uzak ýa-da gysga gitmek isleýändigiňize baglylykda islenýän sargyt görnüşini saýlaň we saklaň ýa-da çäklendiriň we '' er 'düwmesini saýlaň.
Garaşylýan sargytlary XM MT4-de nädip ýerleşdirmeli
Görşüňiz ýaly, garaşylýan sargytlar MT4-iň gaty güýçli aýratynlyklarydyr. Giriş nokadyňyz üçin bazary yzygiderli synlap bilmeseňiz ýa-da guralyň bahasy çalt üýtgese we pursatdan mahrum bolmak islemeseňiz has peýdalydyr.
Thank you for rating.